Universitetens uppgift är att förbereda studenterna för arbetslivet genom att ge dem förutsättningar för att förstå världen omkring dem. I ett så relativt nytt ämne som CSR och hållbarhet är exempel från verkligheten extra viktigt eftersom ämnet hela tiden utvecklas. De teorier som gällde för några år sedan, när CSR främst sågs som ett sätt att minimera risk, är inte längre lika relevanta när CSR övergått till att handla om hur man kan tjäna pengar på det. Frågan är om denna nya verklighet återspeglas i utbildningarna?

Efter en grundlig undersökning hur väl utbildningarna vid några av de mest prestigefulla lärosätena i Sverige förbereder studenterna för verkligheten i näringslivet när det gäller CSR är svaret överraskande nog: nej, inte tillräckligt.

När vi inledde kartläggningen var det många som berättade att CSR var något man bakade in och integrerad i de andra ekonomiska ämnena. Som en studierektor uttryckte det ”CSR är en naturlig del av utbildningen i dag. Det är inget man kan varken välja till eller bort”. Det låter bra. Frågan är bara: Vad betyder det i verkligheten? Kanske är det en del som stökas över, något som ses som ett nödvändigt ont. Eller så är det faktiskt ett viktigt moment i varje delkurs på kandidatnivå? Och hur diskuteras CSR? Ses det som en av flera faktor att ta hänsyn till eller spelglas det faktum att övergången till hållbarhet kanske utgör den största utmaningen näringslivet sett de senaste decennierna? Det är detta vi försökt ta reda på i vår kartläggning (se resultatet längst ner på sidan).

Förutom att studera de aktuella kursplanerna och litteraturlistor för de kurser där CSR eller hållbarhet anges som ett huvudtema eller som en modul, har vi under september-november 2010 genomfört telefon- och mejlintervjuer  med representanter från respektive lärosäte, inhämtat synpunkter från studenter som antingen går någon av utbildningarna idag, eller avslutat dem de senaste åren, samt diskuterat de olika lärosätena med sakkunniga som haft insikt i såväl ämnet som i utbildningarnas utformning. (Klicka här för att läsa mer om hur kartläggningen gått till.)

Dessa olika aspekter av utbildningarna har sedan vägts samman dessa till ett slutbetyg som också utgår från vår insikt i vad som präglar CSR-arbetet i företag idag – fokus på möjligheter, snarare än risk – och våra erfarenheter av hur effektiv casemedodik/fallstudiemetodik kan vara för att ge studenter kunskaper som sitter kvar även efter tentan.

Överraskande nog är slutsatsen att samtliga lärosäten i vår kartläggning behöver förbättra sig på detta område, och att en del av utbildningarna är av en sådan kvalitet att de knappt får godkänt.

Det är viktigt att understryka att målet med CSR i Praktikens undersökning, den första i sitt slag i Sverige, inte är att hänga ut de som är dåliga, men att få igång en debatt om hur CSR-frågan ska behandlas i ekonomiutbildningarna i Sverige och vilka effekter det kan få i framtiden.

Det är i denna anda av att bidra till något bättre, som resultatet i kartläggningen också innehåller kommentarer som kan bidra till att lärosätena för högre betyg när vi gör nästa kartläggning. Det är i denna anda vi också kommer presentera vårt eget förslag till utbildning, komplett med förslag på föreläsare och litteraturlista, fritt för alla inblandade att inspireras av och stjäla bitar av. Det är i denna andra vi profilerar fram en redan existerande utbildning (utanför de undersökta lärosätena) som vi tror är något riktigt bra på spåren och som också tror kan tjäna som en förebild för flera av de andra. Dessa kommer publiceras senare i veckan.

Det är också i denna anda vi inbjudit samtliga lärosäten att publicera kommentarer och reaktioner på vår kartläggning här på CSR i Praktiken, tillsammans med idéer på hur de tänker se till att utbildningarna blir mer case-baserade, eller om de tycker vi är ute och cyklar, varför de inte anser att case-metodik är fel väg att gå.

För det handlar ju egentligen inte om lärosätena, men om studenterna. Ju lättare de har att se affärsmöjligheter genom att applicera hållbarhetstänkande, ju lättare har de att få jobb och ju lättare blir det för dem att få gehör för nya idéer när de börjat sin anställning och ju snabbare kan vi ställa om en hållbar värld.

Klicka här för att ladda ner kartläggningen

Missa inte: Senare i veckan publicerar vi en analys av den låga kvaliteten innebär för studenterna och företagen, ett reportage från en utbildning som redan idag kombinerar ekologi och ekonomi, samt redaktionens eget förslag till kursplan för att göra utbildningarna än bättre.